Ceník

Pro snazší orientaci klientů máme orientační ceník standardních veterinárních úkonů (viz níže). Víme, že klienti se snaží porovnávat ceny různých pracovišť. Často však bývá problém ve velké variabilitě odborných činností, započítávání spotřebního materiálu a veterinárních léčiv pro ten který úkon. Porovnává se pak neporovnatelné. Pro vás, naši milí klienti, jsou uvedené ceny sice orientační, ale konečné. A před daným výkonem vám samozřejmě rádi poskytneme informaci jak variabilní uvedená cena je.

U většiny konkrétních úkonů však nejsme schopni předem odhadnout cenu. Variabilita je obrovská a nelze předem odhadnout cenu často ani řádově. Zejména emailové a telefonické dotazy typu: „pes si zlomil nohu, náš veterinář řekl, že by to chtělo operaci a tak se chci se zeptat kolik by u vás taková operace stála“, nejsme schopni při nejlepší vůli odpovědět. Avšak zde je uveden postup kalkulace na daný úkon, který je pak uveden na platebním výměru (dále jen PV).

Jak se tvoří cena, kterou máte na PV?

Standardně se cena skládá ze tří základních položek. Jedná se o vlastní úkon, tj. práci veterinárního lékaře a sestry, cena za spotřební materiál a cena za léčiva.

Úkony

V položce úkony je soubor činností, které je potřeba pro daný úkon u konkrétního pacienta nezbytně udělat, respektive všechny činnosti na kterých se s vámi dohodneme. Cena vychází orientačně z hodinové sazby veterinárního lékaře a veterinární sestry dále jen VL, VS), jsou v ní započítány náklady na pořízení, respektive odpisy zařízení a přístrojů, náklady na údržbu apod. 

V některých případech se cena za práci VL a VS již do kalkulace nezapočítává, neboť cena vychází z kalkulace dané dodavatelem. To je například u prací naší laboratoře, kdy máme kalkulaci na dané vyšetření. V těchto případech se nezapočítává ani spotřební materiál, neboť i ten je již zakalkulován v dané analýze konkrétního parametru. V úkonech se pak např. objeví položka „biochemické vyšetření 15“, což znamená analýzu 15 parametrů vyšetření z krevního séra. Cena zahrnuje práci, jako je separace séra z čerstvé krve, použití pipet, diagnostických slidů, energie, analyzátoru, tiskárny, atd. Nezahrnuje však interpretaci výsledků. Interpretace vyžaduje znalost souvislostí, například srovnání analytického výstupu analyzátoru a výsledku klinického vyšetření a to je práce, kterou za veterinárního lékaře žádný přístroj neudělá. Obdobně je kalkulováno i RTG vyšetření, případně USG vyšetření, apod.

Kombinací výše uvedeného je vyúčtování úkonů u hospitalizovaných pacientů. Cena za hospitalizaci je cena za „ubytování“, včetně krmení, venčení, uklízení a odbornou veterinární ošetřovatelskou péči sester v hospitalizační části nemocnice. Položky na PV „standardní, prohloubená, intenzívní, respektive permanentní péče“ je zejména vyjádřením času který sestra u hospitalizovaného pacienta stráví. Od pravidelných kontrol až po nepřetržitý dozor.  Ostatní odborné veterinární úkony jsou pak samostatnými položkami PV. 

Spotřební materiál

V položkách spotřebního materiálu je zahrnut materiál, který je účtován zvlášť na konkrétního pacienta a úkon, je-li to možné a pro konečné stanovení ceny podstatné, materiál, který je z praktických důvodů účtován paušálně pak i materiál, který jednoduše rozpočítatelný není. V položce je pak např. cena za konkrétní šicí materiál, je-li dodavatelem dodáván v balení po jednom šicím vlákně a současně třeba také za šicí materiál, který byl použit z balení, které obsahuje materiál na více pacientů. Standardně je v materiálu zahrnuto použití injekčních stříkaček, injekčních jehel, obvazového materiálu, buničité vaty a mnoha dalších položek. Paušálně je v této položce také zahrnuta příprava chirurgických nástrojů, desinfekce, sterilizace, mytí nástrojů po operaci, čištění, desinfekce, balení a následná sterilizace v autoklávu nebo sterilizátoru, atd.

Léčiva

Léčiva se účtují vždy podle skutečnosti. Objem účtovaných léčiv je vázán na jejich skladové zásoby a vykazování spotřeby léčiv je dáno Zákonem o léčivech a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Pohotovostní příplatek

V době pohotovostní služby je účtován pohotovostní příplatek. Výše příplatků, časový rozpis příplatků v rámci pohotovostního ošetření a osvobození od příplatků je uveden v záložce „Pohotovost“  https://vetnem.cz/pohotovost/

Daň z přidané hodnoty

K výše uvedeným položkám je pak připočtena DPH v zákonné výši. V současnosti je sazba DPH na veterinární úkony 21%, veterinární léčiva, jsou-li zbožím a veterinární diety 12%. Jsou-li však veterinární léčiva aplikována a dána (prodána) chovateli v souvislosti s veterinární službou ( diagnostika, terapie), daní se rovněž 21% sazbou.

Jak se zobrazí cena, která je na PV?

Standardní rozpis na PV je ve třech souhrnných položkách – úkony, materiál, léčiva. PV samozřejmě obsahuje informace, které vyžaduje Zákon o účetnictví, zejména rozepsány ceny bez DPH, sazbu daně a celkovou cenu s DPH. V současnosti jsou veterinární úkony zařazeny do základní sazby 21 %. Krmiva, včetně léčebných diet a některé další přípravky do 12 %. Veterinární léčiva, jsou-li zbožím, do sazby 12 %, jsou-li však součástí služby, je sazba 21%. Máte-li z jakéhokoliv důvodu zájem mít na PV speciálně rozepsány úkony, materiál a léčiva, požádejte o to před vytištěním PV. Vystavení položkového PV není problém, je však třeba přenastavit tisk. Standardně položky netiskneme, neboť 90 % klientů o to nestojí a rozdíl je často v tisku až pětinásobný.

Orientační ceník vybraných standardních veterinárních úkonů

 
Vakcinace                    258,-  (+ cena vakcíny)
Aplikace čipu bez založení do centrální databáze 840,-
Aplikace čipu se založením do centrální databáze 940,-
Načtení čipu čtečkou 100,-
   
Kastrace kocoura 900,- – 1200,-
Kastrace kočky 1 900,- – 2 200,-
Kastrace fretky 3 000,-
Kastrace králíka samce 2 000,- *
Kastrace králíka samice 2 500,- *
   
   
Kastrace psa 4 500,- 7 500,-
Kastrace feny do 20 kg 5 200 – 6 500,-
Kastrace feny 20 – 40kg 6 200 – 8 500,-
Kastrace feny nad 40 kg 8 000 – 11 500,-
Operace pyometry 10 000 – 15 000,-
Kastrace s operací mléčné lišty 13 000 – 19 000,- *
Operace mléčné lišty (ablace) 12 000 – 17 000,- *
Operace pupeční kýly 5 200 –  8 000,- *
Operace tříselné kýly 8 000 – 15 000,- *
Operace traumatické kýly 7 000 – 20 000,- *
Operace perineální kýly  10 000 – 15 000,- 
Operace GVD 20 000 – 25 000,- #
Gastrotomie 15 000 – 20 000,- *
Splenektomie 10 000 – 15 000,- *
Operace odstranění CT ze střeva 10 000 a více #
Operace vyjmutí močových kamenů 15 000 – 20 000,- * ##
Enukleace očního bulbu 7 000 – 10 000,-
Operace Harderovy žlázy 3 000 – 5 000,-
Císařský řez u feny do 20 kg 8 000 – 15 000-, **
Císařský řez u feny nad 20 kg 12 000 – 20 000-, **
Operace TTA 21 000 – 25 000,-
Operace LCC 11 500 – 15 000,-
Operace luxující čéšky 10 000 – 13 000
Osteosyntéza 10 000 – 30 000,-
Artroskopická oper. 1 kloub 15 000,-
Artroskopická oper. 2 klouby současně 25 000,-
Sejmutí zubního kamene ultrazvukem 2 000,- 2 500,-
Extrakce zubu 3 000,- 7 000,- ***
Extrakce mléčných zubů 1 500,- ***
DKK 1 750,-
DKK + DLK 3 350,-
Stanovení DNA z krve 800 – 1 300,- *****
Koprologické vyšetření 350,-
Transfúze u psa 2 500 – 3 500 *******
Hotelová služba pro psa a kočku 400,- 
Poznámky:
Není-li uvedena cena s “ * “ ( viz níže), je třeba v případě provádění zákroku v celkové inhalační anestezii k uvedené ceně přičíst 1 500,- Kč za inhalační anestezii.

V některých případech operací, nejčastěji opakovaných, císařských řezech, operacích kýl, enterotomiích, ap. bývají různé následky, často srůsty tkání, které se objeví až v průběhu operace. Jejich řešení, jakož i jiné možné komplikace mohou, mimo jiné, způsobit, že výsledná cena je proti výše uvedené orientační ceně i několikanásobná. 

* Cena je uvedena již pro zákrok v inhalační anestezii
** Císařský řez, který je prováděn na přání klienta + 12 000,- Kč
*** Cena je za extrakci pevně ukotveného zubu v alveole. Cena za extrakci uvolněného zubu je výrazně nižší ( viz kalkulace)
***** Urgentní vyšetření 1 vzorku 950,- Kč
****** Podle počtu krevních testů
******* Transfúze + vakcinace dárce krve

# Po úkonu operace je třeba počítat vždy s následnou hospitalizací pacienta.  Cena za hospitalizaci není zahrnuta v ceníku daného úkonu a činí cca 5 000 – 9 000,- Kč

## Standardně se k úkonu provádí mineralogická analýza vyoperovaných močových kamenů. Cena 1 300,- Kč

Veškerá ošetření je možno hradit platebními kartami.

<

Akceptujeme tyto platební karty:

visae