Informace k petpasům

ByOndrej Rychlik

Informace k petpasům

Přesun psa, kočky a fretky mimo ČR
N 576/2013 čl.6 + příloha III
Zvířata v zájmovém chovu druhů pes, kočka a fretka smějí být přesouvána mezi zeměmi EU pokud:
1.
jsou označena mikročipem (u psů tetovaných do 2.7.2011 postačuje jasně čitelné tetování),
2.
jsou platně očkována proti vzteklině, přičemž platné očkování znamená :
a. Doba platnosti očkování začíná vytvořením imunity, k čemuž nemůže dojít dříve než 21
dnů od dokončení očkovacího protokolu požadovaného výrobcem pro základní očkování. Den
očkování je dnem 0.
b. Doba platnosti očkování trvá do konce období ochranné imunity, jak je stanoveno v technické
specifikaci registrace (Pokud výrobce deklaruje rok, jde dle právního výkladu o 365/366 dní jdoucích
po sobě. Z toho vyplývá povinnost označit konec platnosti očkování dnem. Rovněž závazný vzor
průkazu vyžaduje uvedení data formátem dd/mm/rr.). Doba platnosti očkování se počítá ode dne
jeho provedení.
c. Přeočkování musí být považováno za základní očkování, pokud nebylo provedeno během doby
platnosti předchozího očkování (neprovedeno k přesnému dni konce platnosti).
d. Datum podání očkování není dřívější než datum aplikace mikročipu nebo tetování, nebo datum
odečtení transpondéru nebo tetování uvedené v příslušném oddíle petpasu.
e. Očkovací látku podal schválený veterinární lékař (SVL) (v tomto případě schválený pro vydávání
petpasů nebo schválený pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a
diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly
pohody zvířat podle § 61 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon). Záznamy o jiných
vakcinacích, než li proti vzteklině může být v petpasu potvrzena jiným, než li schváleným SVL.
3.
vyhovují veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina
přijatým EU (ošetření proti echinokokům v požadovaných případech),
4.
jsou provázena identifikačním dokladem (petpasem) řádně vyplněným a vystaveným.
Vše výše uvedené platí jak pro neobchodní, tak pro obchodní přesuny po EU. Dále také u neobchodního přesunu
z ČR mimo EU při tranzitu přes země EU (z ČR vždy pro absenci hranic se 3. zeměmi). U obchodního přesunu z ČR
mimo EU je podstatným dokumentem veterinární osvědčení, vystavení petpasu ovšem rovněž doporučujeme.
Vystavení petpasu
N 576/2013 čl.22
Vystavuje pouze schválený SVL k této činnosti poté co:
1.
ověří označení zvířete (u tetování bude nutno doložit chovatelem doklad o datu tetování před 3.7.2011),
2.
vyplní v petpasu údaje v kolonkách I – 1; II – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; III – 1, 2, 3, 4, 5, 6; IV. (II – 5 datum narození,
jméno dle sdělení chovatele, u psů s původem z dokladů.
3.
Vydá chovateli až po podpisu chovatele v kolonce I – 1.
Petpas lze vystavit i bez zapsání vakcinace proti vzteklině, ovšem bez tohoto záznamu je jeho využití omezené pouze na prodej nebo cestování do zemí, které umožňují výjimku z očkování proti vzteklině, u mláďat. Chovatel jej může ovšem mít do budoucna v „záloze“. “. Před každým úkonem zápisu do pasu (vakcinace, odčervení atd.) musí SVL načtením mikročipu ověřit totožnost zvířete. Následně vyplní svoje údaje k vakcinaci, informaci o vakcinaci proti vzteklině, případně odběr krve na protilátky a ošetření proti echinokokům.