Author Archive Ondrej Rychlik

ByOndrej Rychlik

Uzavření kliniky v Praze od 4.4. do 9.4.2024

Z důvodu onemocnění personálu bude klinika v Navrátilově ulici minimálně do 9. 4. 2024 uzavřena. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

ByOndrej Rychlik

Podávání léků Vašemu pacientovi doma

Vážení klienti,
v poslední době se stále setkáváme s praxí špatného až zcela nesprávného zacházení s léčivy, které jsme pro léčbu pacienta vydali. Dovolím si zde proto připomenout několik zásad, jejichž dodržování prospěje nejen Vašemu pacientovi, ale dost možná i jiným.  Primárně se text týká antibiotik, ale naprostá většina zásad je obecných:
1) Dodržujte předepsané dávkování, a to jak z hlediska množství daného léku, tak času podání
2) V případě, že pacient lék vyzvrací, nebo vůbec nepozře, přijeďte.
3) Dodržujte celkovou délku podávání.
4) Nenasazujte antibiotika svému zvířeti sami bez předchozí konzultace.
5) Proexspirované, či obecně nevyužité léky nikdy nelikvidujte jako komunální odpad, vždy je vraťte zpátky nám, nebo je odevzdejte v lékárně.
V Evropském parlamentu se stále objevují návrhy, které se vůbec snaží omezit až zcela zabránit používání antibiotik u zvířat. A nejen u zvířat hospodářských. Všech zvířat. Hlavním argumentem je vytváření potencionálně rezistentních kmenů bakterií, které pak u pacienta člověka mohou mít fatální důsledky. Já si opravdu nemyslím, že kardinální problémy s narůstající rezistencí některých bakteriálních kmenů pochází z veterinární medicíny. Ovšem bez odpovědného zacházení s nimi budeme „tahat vždy za kratší konec provazu“. Aby se tak nestalo záleží na každém z vás. Striktní dodržování výše uvedených zásad je ku prospěchu všem
Ondřej Rychlík

 

 

 

ByOndrej Rychlik

24.11. 2011 Zrušená ordinace v Praze

Z personálně provozních důvodů bude dne 24.11.2023 klinika v Praze uzavřena.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

V týdnu od 30.10. do 3.11. na klinice v Praze pouze prevence

Vážení klienti,

z provozně – personálních důvodů bude až do odvolání na klinice v Praze každý čtvrtý týden pouze prevence. Od pondělí 6.11. bude provoz zase dle standardního rozpisu. Další preventivní týden nastane zase od 27.11.

Děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

Omezení provozu nemocnice dne 28.8.2023

Vážení klienti,

dne 28.8. 2023 bude z technických důvodů výrazně omezen provoz veterinární nemocnice. V době od 8:00 do 16:00 je nahlášeno přerušení dodávky elektrické energie. Náhradní zdroj není s to zabezpečit bezporuchové dodávky do všech potřebných zařízení a proto jsme nuceni provoz výrazně omezit. Nebudeme schopni nalézt záznamy v kartotéce a chorobopisu zvířat, nepůjde sterilizace, mimo provoz bude celá laboratoř i platební terminály. Mimo provoz budou i operační sály. Za takto daných okolností bohužel nebudeme schopni standardně vaše zvířátka ošetřovat.

ByOndrej Rychlik

Znovuotevření kliniky v Praze

Vážení klienti,

s radostí Vám oznamujeme, že od 1. října 2023 bude opět obnoven provoz na klinice v Navrátilově ulici č. 15. Do té doby jsme nadále Vašim mazlíčkům k dispozici ve veterinární nemocnici v Českém Brodě, kde je také stálá pohotovostní služba  24 hodin denně  na adrese Klučovská 1280, Český Brod.

Dear Clients,
We are pleased to inform you that from 1st October 2023, the clinic in Navrátilova Street No. 15, will be reopened. Until then, we are still available to your pets at the veterinary hospital in Český Brod, where there is also a permanent 24-hour emergency service.

ByOndrej Rychlik

Omezení provozu kliniky v Praze

Vážení klienti,

z důvodu onemocnění personálu jsme nuceni provoz kliniky v Praze bohužel omezit. V následujících dnech bude až do odvolání provoz velmi redukovaný:

Pondělí 13.00 – 18.00 Prevence

Středa 13.00 – 18.00 Prevence

V jiné dny a hodiny bude zajištěna péče o vaše pacienty pouze po předchozím objednání na konkrétní termín.

Děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

Změna provozu kliniky v Praze ve středu 2.2.

Vážení klienti, 

v důsledku karanténních proticovidových opatření a skutečností popsaných v předchozí „aktualitě“, bude klinika v Praze ve středu 2. 2. 2022 v provozu pouze v odpoledních hodinách od 13.00 do 18.00. 

Děkujeme za pochopení

Dear Clients, 

Due to the quarantine measures and the facts described in the previous „aktualita“, the clinic in Prague will be open on Wednsday 2th February only in the afternoon from 1 p.m. to 6 p.m. 

Thank you for your understanding

ByOndrej Rychlik

Provozní omezení na klinice v Praze a ve veterinární nemocnici v Českém Brodě v důsledku karanténních proticovidových opatření

Vážení klienti,

naše společnost – byť v tom samozřejmě není sama – se výrazně potýká se současnou pandemií Covid 19. V současné době již přes polovinu stavu našeho personálu ( sester i vet. lékařů) je v karanténě. Postupně se sice pracovníci vrací, ale další zase odcházejí. Týká se to všech pracovníků, včetně těch, kteří onemocnění sami již prodělali, tak těch, kteří jsou již 3 x vakcinováni. Veterinární péče bohužel zatím nespadá do kategorie kritických profesí pro zabezpečení chodu státu, tak i všichni ti, kteří nejsou klinicky nemocní, nemohou do práce. Je pro nás velmi obtížné v těchto podmínkách zabezpečit plný chod obou pracovišť a zvláště pohotovostní služby v nemocnici. Jsme stavěni před rozhodnutí, zda omezíme paralelně provoz na obou pracovištích trochu, anebo upřednostníme jedno proti druhému. Protože pohotovostní služby zpravidla přímo rozhoduje o životě a smrti pacienta, snažíme se jí udržet i za cenu výrazného omezení jednosměnného pracoviště v Praze.  Je to sice pro nás ekonomicky nevýhodné, ale pro pacienty je přeci jen potřebnější toto řešení. V Praze v denní době je veterinární péče přeci jen dostupnější.

Rádi bychom vás požádali o shovívavost a strpení. Mělo by být každému pochopitelné, že se u preventivních výkonů prodlužují čekací doby, že se prodlužuje i čekací doba na ošetření.  Velmi bychom si přáli, abyste pochopili, že vyšetřování a ošetřovaní pacientů má i jiné priority než respektování času majitelů zvířat. Za případná zdržení se omlouváme. Mrzí nás. Ovšem mnohem více by nás mrzelo, kdyby došlo k poškození zdraví zvířete, či k jeho smrti, protože jeho majitel musel čekat ve frontě na ošetření.

Děkujeme za pochopení

Dear Clients,

Our company is struggling with the current Covid 19 pandemic, although it is not alone in this, of course. Currently, more than half of our staff (nurses and vets) are already in quarantine. Gradually staff are returning, but more are leaving. This applies to all staff, including those who have already had the disease themselves and those who have already been vaccinated 3 times. Unfortunately, veterinary care does not yet fall into the category of critical professions for the security of the state, so all those who are not clinically ill cannot go to work. It is very difficult for us to ensure the full operation of both departments and especially the emergency service at the hospital in these conditions. We are faced with the decision of whether to reduce the parallel operation of both sites a little or to prioritise one over the other. Since the emergency services usually directly decide the life and death of a patient, we are trying to maintain it even at the cost of significantly reducing the single-shift facility in Prague.  Although this is economically disadvantageous for us, this solution is more necessary for patients. After all, veterinary care is more accessible in Prague during daytime hours.
We would like to ask for your forbearance and patience. It should be understandable to everyone that the waiting times for preventive procedures are getting longer and that the waiting time for treatment is also getting longer.  We would very much like you to understand that investigating and treating patients has priorities other than respecting pet owners‘ time. We apologize for any delays. We are sorry. However, we would be much more sorry if an animal’s health was harmed or if it died because its owner had to wait in line for treatment.

Thank you very much for your understanding