Provozní omezení na klinice v Praze a ve veterinární nemocnici v Českém Brodě v důsledku karanténních proticovidových opatření

ByOndrej Rychlik

Provozní omezení na klinice v Praze a ve veterinární nemocnici v Českém Brodě v důsledku karanténních proticovidových opatření

Vážení klienti,

naše společnost – byť v tom samozřejmě není sama – se výrazně potýká se současnou pandemií Covid 19. V současné době již přes polovinu stavu našeho personálu ( sester i vet. lékařů) je v karanténě. Postupně se sice pracovníci vrací, ale další zase odcházejí. Týká se to všech pracovníků, včetně těch, kteří onemocnění sami již prodělali, tak těch, kteří jsou již 3 x vakcinováni. Veterinární péče bohužel zatím nespadá do kategorie kritických profesí pro zabezpečení chodu státu, tak i všichni ti, kteří nejsou klinicky nemocní, nemohou do práce. Je pro nás velmi obtížné v těchto podmínkách zabezpečit plný chod obou pracovišť a zvláště pohotovostní služby v nemocnici. Jsme stavěni před rozhodnutí, zda omezíme paralelně provoz na obou pracovištích trochu, anebo upřednostníme jedno proti druhému. Protože pohotovostní služby zpravidla přímo rozhoduje o životě a smrti pacienta, snažíme se jí udržet i za cenu výrazného omezení jednosměnného pracoviště v Praze.  Je to sice pro nás ekonomicky nevýhodné, ale pro pacienty je přeci jen potřebnější toto řešení. V Praze v denní době je veterinární péče přeci jen dostupnější.

Rádi bychom vás požádali o shovívavost a strpení. Mělo by být každému pochopitelné, že se u preventivních výkonů prodlužují čekací doby, že se prodlužuje i čekací doba na ošetření.  Velmi bychom si přáli, abyste pochopili, že vyšetřování a ošetřovaní pacientů má i jiné priority než respektování času majitelů zvířat. Za případná zdržení se omlouváme. Mrzí nás. Ovšem mnohem více by nás mrzelo, kdyby došlo k poškození zdraví zvířete, či k jeho smrti, protože jeho majitel musel čekat ve frontě na ošetření.

Děkujeme za pochopení

Dear Clients,

Our company is struggling with the current Covid 19 pandemic, although it is not alone in this, of course. Currently, more than half of our staff (nurses and vets) are already in quarantine. Gradually staff are returning, but more are leaving. This applies to all staff, including those who have already had the disease themselves and those who have already been vaccinated 3 times. Unfortunately, veterinary care does not yet fall into the category of critical professions for the security of the state, so all those who are not clinically ill cannot go to work. It is very difficult for us to ensure the full operation of both departments and especially the emergency service at the hospital in these conditions. We are faced with the decision of whether to reduce the parallel operation of both sites a little or to prioritise one over the other. Since the emergency services usually directly decide the life and death of a patient, we are trying to maintain it even at the cost of significantly reducing the single-shift facility in Prague.  Although this is economically disadvantageous for us, this solution is more necessary for patients. After all, veterinary care is more accessible in Prague during daytime hours.
We would like to ask for your forbearance and patience. It should be understandable to everyone that the waiting times for preventive procedures are getting longer and that the waiting time for treatment is also getting longer.  We would very much like you to understand that investigating and treating patients has priorities other than respecting pet owners‘ time. We apologize for any delays. We are sorry. However, we would be much more sorry if an animal’s health was harmed or if it died because its owner had to wait in line for treatment.

Thank you very much for your understanding