Author Archive Ondrej Rychlik

ByOndrej Rychlik

Znovuotevření kliniky v Praze

Vážení klienti,

s radostí Vám oznamujeme, že od 1. října 2023 bude opět obnoven provoz na klinice v Navrátilově ulici č. 15. Do té doby jsme nadále Vašim mazlíčkům k dispozici ve veterinární nemocnici v Českém Brodě, kde je také stálá pohotovostní služba  24 hodin denně  na adrese Klučovská 1280, Český Brod.

Dear Clients,
We are pleased to inform you that from 1st October 2023, the clinic in Navrátilova Street No. 15, will be reopened. Until then, we are still available to your pets at the veterinary hospital in Český Brod, where there is also a permanent 24-hour emergency service.

ByOndrej Rychlik

Omezení provozu kliniky v Praze

Vážení klienti,

z důvodu onemocnění personálu jsme nuceni provoz kliniky v Praze bohužel omezit. V následujících dnech bude až do odvolání provoz velmi redukovaný:

Pondělí 13.00 – 18.00 Prevence

Středa 13.00 – 18.00 Prevence

V jiné dny a hodiny bude zajištěna péče o vaše pacienty pouze po předchozím objednání na konkrétní termín.

Děkujeme za pochopení

ByOndrej Rychlik

Změna provozu kliniky v Praze ve středu 2.2.

Vážení klienti, 

v důsledku karanténních proticovidových opatření a skutečností popsaných v předchozí „aktualitě“, bude klinika v Praze ve středu 2. 2. 2022 v provozu pouze v odpoledních hodinách od 13.00 do 18.00. 

Děkujeme za pochopení

Dear Clients, 

Due to the quarantine measures and the facts described in the previous „aktualita“, the clinic in Prague will be open on Wednsday 2th February only in the afternoon from 1 p.m. to 6 p.m. 

Thank you for your understanding

ByOndrej Rychlik

Provozní omezení na klinice v Praze a ve veterinární nemocnici v Českém Brodě v důsledku karanténních proticovidových opatření

Vážení klienti,

naše společnost – byť v tom samozřejmě není sama – se výrazně potýká se současnou pandemií Covid 19. V současné době již přes polovinu stavu našeho personálu ( sester i vet. lékařů) je v karanténě. Postupně se sice pracovníci vrací, ale další zase odcházejí. Týká se to všech pracovníků, včetně těch, kteří onemocnění sami již prodělali, tak těch, kteří jsou již 3 x vakcinováni. Veterinární péče bohužel zatím nespadá do kategorie kritických profesí pro zabezpečení chodu státu, tak i všichni ti, kteří nejsou klinicky nemocní, nemohou do práce. Je pro nás velmi obtížné v těchto podmínkách zabezpečit plný chod obou pracovišť a zvláště pohotovostní služby v nemocnici. Jsme stavěni před rozhodnutí, zda omezíme paralelně provoz na obou pracovištích trochu, anebo upřednostníme jedno proti druhému. Protože pohotovostní služby zpravidla přímo rozhoduje o životě a smrti pacienta, snažíme se jí udržet i za cenu výrazného omezení jednosměnného pracoviště v Praze.  Je to sice pro nás ekonomicky nevýhodné, ale pro pacienty je přeci jen potřebnější toto řešení. V Praze v denní době je veterinární péče přeci jen dostupnější.

Rádi bychom vás požádali o shovívavost a strpení. Mělo by být každému pochopitelné, že se u preventivních výkonů prodlužují čekací doby, že se prodlužuje i čekací doba na ošetření.  Velmi bychom si přáli, abyste pochopili, že vyšetřování a ošetřovaní pacientů má i jiné priority než respektování času majitelů zvířat. Za případná zdržení se omlouváme. Mrzí nás. Ovšem mnohem více by nás mrzelo, kdyby došlo k poškození zdraví zvířete, či k jeho smrti, protože jeho majitel musel čekat ve frontě na ošetření.

Děkujeme za pochopení

Dear Clients,

Our company is struggling with the current Covid 19 pandemic, although it is not alone in this, of course. Currently, more than half of our staff (nurses and vets) are already in quarantine. Gradually staff are returning, but more are leaving. This applies to all staff, including those who have already had the disease themselves and those who have already been vaccinated 3 times. Unfortunately, veterinary care does not yet fall into the category of critical professions for the security of the state, so all those who are not clinically ill cannot go to work. It is very difficult for us to ensure the full operation of both departments and especially the emergency service at the hospital in these conditions. We are faced with the decision of whether to reduce the parallel operation of both sites a little or to prioritise one over the other. Since the emergency services usually directly decide the life and death of a patient, we are trying to maintain it even at the cost of significantly reducing the single-shift facility in Prague.  Although this is economically disadvantageous for us, this solution is more necessary for patients. After all, veterinary care is more accessible in Prague during daytime hours.
We would like to ask for your forbearance and patience. It should be understandable to everyone that the waiting times for preventive procedures are getting longer and that the waiting time for treatment is also getting longer.  We would very much like you to understand that investigating and treating patients has priorities other than respecting pet owners‘ time. We apologize for any delays. We are sorry. However, we would be much more sorry if an animal’s health was harmed or if it died because its owner had to wait in line for treatment.

Thank you very much for your understanding

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby na klinice v Praze dne 3.1.2022

Vážení klienti,

z provozních důvodů bude v pondělí 3. 1. 2022 klinika v Praze otevřena od 13.00 hod.

ByOndrej Rychlik

Provoz veterinární nemocnice v Českém Brodě a veterinární kliniky v Praze v době vánoční a novoroční

PRACOVNÍ DOBA O SVÁTCÍCH NA KLINICE v  PRAZE

DATUM DOPOLEDNE ODPOLEDNE POZNÁMKA
22.12.2021 Zavřeno 14.00 – 18.00  
23.12.2021 10.00 – 14.00 Zavřeno Bez polední pauzy
24.12.2021 Zavřeno Zavřeno  
25.12.2021 Zavřeno Zavřeno  
26.12.2021 Zavřeno Zavřeno  
27.12.2021 Zavřeno 14.00 – 18.00 PREVENCE
28.12.2021 Zavřeno 14.00 – 18.00  
29.12.2021 Zavřeno 14.00 – 18.00  
30.12.2021 Zavřeno 14.00 – 18.00  
31.12.2021 Zavřeno Zavřeno  

STANDARDNÍ ORDINAČNÍ DOBA A POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA VETERINÁRNÍ NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ

DATUMORDINACEPOHOTOVOST*POHOTOVOST**POZNÁMKA
22.12.20218.00 – 19.00 19.00 – 8.00 
23.12.20218.00 – 19.00 19.00 – 9.00akutní případy
24.12.2021 9.00 – 19.0019.00 – 9.00nedělní provoz
25.12.2021 9.00 – 19.0019.00 – 9.00nedělní provoz
26.12.2021 9.00 – 19.0019.00 – 9.00nedělní provoz
27.12.20218.00 – 19.00 19.00 – 8.00akutní případy
28.12.20218.00 – 19.00 19.00 – 8.00akutní případy
29.12.20218.00 – 19.00 19.00 – 8.00akutní případy
30.12.20218.00 – 19.00 19.00 – 8.00akutní případy
31.12.20218.00 – 12.0012.00 – 19.0019.00 – 9.00 
1.1.2022  9.00 – 19.0019.00 – 9.00nedělní provoz
2.1.2022  9.00 – 19.0019.00 – 8.00nedělní provoz
  • * pohotovostní příplatek 1 000,- Kč
  • ** pohotovostní příplatek 2 000,- Kč

ByOndrej Rychlik

Informace k petpasům

Přesun psa, kočky a fretky mimo ČR
N 576/2013 čl.6 + příloha III
Zvířata v zájmovém chovu druhů pes, kočka a fretka smějí být přesouvána mezi zeměmi EU pokud:
1.
jsou označena mikročipem (u psů tetovaných do 2.7.2011 postačuje jasně čitelné tetování),
2.
jsou platně očkována proti vzteklině, přičemž platné očkování znamená :
a. Doba platnosti očkování začíná vytvořením imunity, k čemuž nemůže dojít dříve než 21
dnů od dokončení očkovacího protokolu požadovaného výrobcem pro základní očkování. Den
očkování je dnem 0.
b. Doba platnosti očkování trvá do konce období ochranné imunity, jak je stanoveno v technické
specifikaci registrace (Pokud výrobce deklaruje rok, jde dle právního výkladu o 365/366 dní jdoucích
po sobě. Z toho vyplývá povinnost označit konec platnosti očkování dnem. Rovněž závazný vzor
průkazu vyžaduje uvedení data formátem dd/mm/rr.). Doba platnosti očkování se počítá ode dne
jeho provedení.
c. Přeočkování musí být považováno za základní očkování, pokud nebylo provedeno během doby
platnosti předchozího očkování (neprovedeno k přesnému dni konce platnosti).
d. Datum podání očkování není dřívější než datum aplikace mikročipu nebo tetování, nebo datum
odečtení transpondéru nebo tetování uvedené v příslušném oddíle petpasu.
e. Očkovací látku podal schválený veterinární lékař (SVL) (v tomto případě schválený pro vydávání
petpasů nebo schválený pro provádění vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních a
diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly
pohody zvířat podle § 61 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., veterinární zákon). Záznamy o jiných
vakcinacích, než li proti vzteklině může být v petpasu potvrzena jiným, než li schváleným SVL.
3.
vyhovují veškerým preventivním zdravotním opatřením proti nákazám nebo infekcím jiným než vzteklina
přijatým EU (ošetření proti echinokokům v požadovaných případech),
4.
jsou provázena identifikačním dokladem (petpasem) řádně vyplněným a vystaveným.
Vše výše uvedené platí jak pro neobchodní, tak pro obchodní přesuny po EU. Dále také u neobchodního přesunu
z ČR mimo EU při tranzitu přes země EU (z ČR vždy pro absenci hranic se 3. zeměmi). U obchodního přesunu z ČR
mimo EU je podstatným dokumentem veterinární osvědčení, vystavení petpasu ovšem rovněž doporučujeme.
Vystavení petpasu
N 576/2013 čl.22
Vystavuje pouze schválený SVL k této činnosti poté co:
1.
ověří označení zvířete (u tetování bude nutno doložit chovatelem doklad o datu tetování před 3.7.2011),
2.
vyplní v petpasu údaje v kolonkách I – 1; II – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; III – 1, 2, 3, 4, 5, 6; IV. (II – 5 datum narození,
jméno dle sdělení chovatele, u psů s původem z dokladů.
3.
Vydá chovateli až po podpisu chovatele v kolonce I – 1.
Petpas lze vystavit i bez zapsání vakcinace proti vzteklině, ovšem bez tohoto záznamu je jeho využití omezené pouze na prodej nebo cestování do zemí, které umožňují výjimku z očkování proti vzteklině, u mláďat. Chovatel jej může ovšem mít do budoucna v „záloze“. “. Před každým úkonem zápisu do pasu (vakcinace, odčervení atd.) musí SVL načtením mikročipu ověřit totožnost zvířete. Následně vyplní svoje údaje k vakcinaci, informaci o vakcinaci proti vzteklině, případně odběr krve na protilátky a ošetření proti echinokokům.

ByOndrej Rychlik

Omezení provozu kliniky v Praze / Restriction of operation in clinic

Vážení klienti,

v pondělí 13. prosince bude provoz kliniky od 13.00 do 18.00
Děkujeme za pochopení.

Dear Clients,

On Monday, December 13th, the clinic will be open from 13.00 to 18.00.
Thank you for your understanding.

ByOndrej Rychlik

Zvýšené zatížení provozu veterinární nemocnice a prodloužení čekací doby na vyšetření

Vážení klienti,
vzhledem k značnému zvýšení počtu pacientů v naší veterinární nemocnici, si vás dovolujeme požádat o strpení při delším čekání na ošetření vašich pacientů. Samozřejmě nadále přednostně ošetřujeme akutní pacienty, u méně akutních pacientů se tak prodlužuje čekací doba, kterou strávíte v čekárně, či venkovním okolí. Kapacity pro objednané pacienty jsou v měsících červenci a srpnu již téměř zcela zaplněny, buďte prosím při čekání trpěliví. Snažíme se nikoho neodbýt, může se vám však stát, že v rámci vyšetřovacího protokolu budeme mezi jednotlivými vyšetřeními a ošetřeními vašeho pacienta, vyšetřovat, či ošetřovat i pacienta jiného. To například pro úsporu času při použití laboratoře pro více vzorků, atp.
Děkujeme za spolupráci a porozumění!

ByOndrej Rychlik

Změna ordinační doby a pohotovosti od 21.6.2021

Vážení klienti,

s předstihem si vás dovolujeme upozornit, že od pondělí 21.6.2021 dojde ke změně ordinačních hodin a současně i ke změně ve výkonu stálé pohotovostí služby ve veterinární nemocnici v Českém Brodě.  Pro ty z vás, kteří aktuality nečtou a podívají se do rubriky „Ordinační hodiny“ bude změna vyznačena již nyní. Platit však bude až od výše uvedeného data.  Současně s touto změnou dochází ke změnám provozu stálé pohotovostí služby, včetně poplatků. Ve všední den bude pohotovostní služba od 19.00 do 8.00 s pohotovostním příplatkem 2000,- Kč. V sobotu, v neděli a o svátcích bude pohotovostní služba od 9,00 do 19.00 s pohotovostním příplatkem 1000,- Kč a od 19.00 do 9.00 s pohotovostním příplatkem 2000,- Kč. Nadále jsou pozvané návštěvy a intervence bez pohotovostního příplatku.